برگزاری ششمین دوره قرعه کشی جوایز کانال تلگرام بانک ملتششمین دوره قرعه کشی ۲۰۰ سکه تمام بهارآزادی ویژه اعضای کانال تلگرام بانک ملت، در ساختمان مرکزی این بانک