تلگرام بر مبنای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی رفع فیلتر می شودعضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفت: فیلتر تلگرام توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده و