تلاش های پیام رسان محبوب برای حضور در عرصه های جدید ارز مجازی تلگرام عرضه می شودحالا اما گویا تلگرام با تکیه بر محبوبیتی که در این سال