بانک شهر صدرنشین شبکه های اجتماعی در میان بانک هابر اساس آنالیزهای دوره ای بانکتاک از فعالیت بانک های ایرانی در رسانه های اجتماعی و با استفاده از