استخدام صندوقدار،فروشنده،چیدمان در یک شرکت معتبر در تهرانیک شرکت با برند معتر اروپایی در شمال شهر تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف