عروس مطلقه مزاحم تلگرامی همسر سابقش بودرئیس پلیس فتای استان سمنان با اشاره به شکایت یک خانواده مبنی بر مزاحمت یک شخص ناشناس در تلگرام گفت: عروس مطلقه