دوران تغییر، عزل و جابجایی در کابینه در راه استبه گزارش آوای فامنین به نقل از مشرق، مهدی محمدی در کانال تلگرام خود درباره زمزمه های آغاز فعالیت