این روزنامه در ادامه آورده است؛ شنیده ها حاکی از آن است که عطاءالله مهاجرانی – وزیر ارشاد دولت اصلاحات- قول های مساعد و محکمی را از جانب