به گزارش پایگاه تحلیلی خبری فریدن ، کودکان دوست دارند احساس بزرگى کنند. به دنیاى بزرگترها قدم بگذارند و نقش هاى جدى ترى را ایفا کنند. و حجاب،