خرید و فروش دارو در تلگرام نگران کننده استوحید محلاتی، نایب رئیس انجمن صنعت پخش گفت: ایجاد بازارهای ثانویه مانند خرید و فروش دارو در کانال های تلگرامی،