استخدام شرکت قاسم ایران مینو / تبریزشرکت قاسم ایران مینو (سهامی عام) واقع در تبریز به همکاری افراد زیر نیازمند است. عنوان شغلی ویزیتور غذایی ۲ نفر آقا/خانم