انصاراالله باردیگر فرودگاه أبها را هدف قرار داد سخنگوی نیروهای مسلح أنصارالله از عملیاتی گسترده علیه فرودگاه بین المللی أبها عربستان با چند پهپاد خبر داد. به گزارش جام