محمد حمدان که این روزها سودان در کنترل اوست، به متحد نزدیک عربستان تبدیل شده است محمدامین خرمی ـ خبرنگار با گذشت 6دهه از فروپاشی استعمار در سودان،