کوچ مدل ها به تلگرام/ مدلینگ به دنبال شکارهای جدید از میان جوانانگسترش موج حرفه مدلینگ در جامعه تنها به اینستاگرام ختم نشد. با فعالیت دستگاه های نظارتی