تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورهایش به ایرانتراز: در حالیکه تلگرام برای ادامه فعالیتش در کشور نیازمند انتقال سرورهایش به داخل کشور شده اما مدیر این پیام