چه مشاغل و کسب و کارهایی از فیلتر تلگرام سود می برند؟آریا بازار – ناظراقتصاد : با فیلتر شدن تلگرام، برخی از افراد ناراحت و برخی دیگر خوشحال