استخدام تعدادی کارمند اداری جهت کار در شرکت معتبربه تعدادی کارمند اداری خانم جهت کار در شرکت معتبر با حقوق ۸۰۰، نیمه وقت در تهران نیازمندیم. داوطلبان واجد