معرفی استارتاپ / ابزار فارسی برای مدیریت شبکه های اجتماعینام استارتاپ : رونگار وب سایت : roonegar.com سال تأسیس : ۱۳۹۵ موضوع : شبکه های اجتماعی توضیح بیشتر