شاید تعجب کنید و بگویید آیا چنین رباتی وجود دارد؟!!! ایجاد چنین رباتی مستلزم این است که یک سرور قدرتمند به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گیرد