استخدام صندوقدار خانم در شرکت مهرگان پخش حافظ در بوشهرشرکت مهرگان پخش حافظ، به منظور تکمیل کادر مالی، از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در بوشهر