امکان جدید و منحصر به فرد خبرگزاری مهرربات تلگرام بر اساس کلیدواژه انتخابی امکان جدیدی است که خبرگزاری مهر در اختیار خوانندگان خود قرار داده است. بر این