مگر خط تولید نویسنده داریم؟!سرویس فرهنگی و هنری – یوسف انصاری با اشاره به تب نوشتن و چاپ کتاب، با انتقاد از روند کار کارگاه های داستان نویسی