در گفتگو با مهر عنوان شد؛ آثار شهر اشکانی در تپه اشرف اصفهان در معرض خطر نابودی است اصفهان- سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف گفت: این تپه