ویکی لیکس: میشل تمر با اطلاعات آمریکا در تماس بوده استبه گزارش رادیو فرانسه،پس از تعلیق دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل با رای اکثریت سنای این کشور و