تلگرام و جی میل؛ محبوب ترین اپلیکیشن تروریست هاگزارشی جدید فناوری ها و ابزار ارتباطی که شبه نظامیان تندرو داعش و تروریست ها از آن برای برنامه ریزی