ناچار به دل کندن از تلگرام هستیم / برای فیلترینگ تحت فشار نیستیمفناوری/ دبیر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفت: ناگزیریم یک روزی از شبکه های اجتماعی