اخیرا جنبش جدیدی در سامانه‌های استارتاپی راه افتاده تا این سیستم‌ها بتوانند خدمات مختلفی برای معلولان نیز ارائه کنند همزمان با نمایشگاه الکامپ در تهران‌ بحث مفصلی بین