نمای نزد یکچهارشنبه بارانی پایتخت با یک تصویر از سربازی که بارانی اش را بر سر کودکی فال فروش گرفته تا از هجوم باران بهاری در امان بماند