تشریح نکات انتخاب شهردار تهرانعضو منتخب شورای شهر پنجم در مورد برنامه ها و روند انتخاب شهردار تهران توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش سادس، حسن رسولی درکانال