سلفی های یوسف کرمی با سرداران ورزشکار+تصاویرصدای میانه؛سلفی های یوسف کرمی با سرداران ورزشکار در مناطق جنگی با کاروان راهیان نور یوسف کرمی و استاد تیمورغیاثى (رکورددار پرش ارتفاع