شوخی های کاربران فضای مجازی با پست توییتری حداد عادلاز صبح دیروز که حدادعادل با پستی عجیب، تفاوت سوال با تهمت را مطرح کرد، کاربران فضای مجازی در