خوزستانی ها در اینستاگرام وزیر کشوربحث داغ خوزستانی ها در اینستاگرام وزیر کشور پس از انتشار خبر “پایان ماموریت عبدالحسین مقتدایی در کسوت استانداری خوزستان”، صفحه اینستاگرام رحمانی