در جوانی ورزش باستانی می کردم/دست پختم حرف ندارد/حدود ۴۰۰ گروه تلگرام عضو هستمگپ وگفت با چهره ای که همیشه در قاب شهرت، دست نیافتنی به نظر می