ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران صحت نداردوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مورد ورود سرورهای تلگرام از روسیه به ایران هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و