وزیر ارتباطات عذرخواهی کرد/ در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت ها هستیموظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر