وزیر نه عذرخواهی کرد و نه توئیت و نه تلگرام از بابت این تاخیرواریز حقوق آذرماه فرهنگیان بدون عذرخواهی و توضیح وزیر، به روز 5 خود نزدیک می