استعفای وزیر نفت پیشنهادی «العبادی»«نزار محمد سلیم» گزینه پیشنهادی «حیدر العبادی» برای تصدی وزارت نفت عراق اعلام کرد از نامزدی یرای این منصب کنارگیری می کند. به گزارش