نخست وزیر انگلیس هم به منتقدان تلگرام پیوستاکوفارس: نخست وزیر انگلیس در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت تلگرام نباید اجازه دهد به محفلی برای تجمع تروریست