استخدام سالندار و کانترکار جهت کار در رستوران در شیرازبه ۲ نیروی آقا جهت سالنداری و کانترکاری به صورت یک شیفت، ساعت کاری ۱۸ الی ۲۴ در رستوران