به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ چندی است موضوع فیلترینگ جنگ افزار اینترنتی- صهیونیستی تلگرام به نقل محافل خبری تبدیل شده است. موضوع از آنجا آغاز