بازیگردان اصلی پارلمان بخش خصوصی کیست و چه ها کرده است؟رویداد24-  محسن جلال پور شاید تنها مقام اقتصادی کشور باشد که با راه اندازی یک کانال در تلگرام