کار پاره وقت دفتری با درآمد بالا / تبریزیک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر دفتری و اداری خود از آقایان و بانوان واجد الشرایط دعوت به عمل میآورد.