قطع تلگرام عرضه کالای روستاییان را متوقف کرده بودآریا بازار – معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری گفت: بازار مجازی روستاییان مورد نیاز است؛ همچنان که وقتی تلگرام