کانال های تلگرام شمشیری دو لبه برای بورسمعاملات بازار سهام کشور در مقاطعی از یکی، دو سال اخیر متاثر از سفته بازانی بوده است که به راحتی در