استخدام تعدادی سالن کار،صندوقدار و کارگر جهت پیتزا فروشی در کرمانبه تعدادی سالن کار،صندوقدار و کارگر جهت پیتزا فروشی در کرمان نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره