شرط رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام از زبان مشاور وزیر کشورایسنا:مشاور وزیر کشور نرم افزارهای اطلاع رسان را در شمول ابزار اطلاع رسانی وارتباطات جمعی ذکر کرد که