معاون وزیر کشور: باید کشور در همه شرایط حفظ شود / از دسترس خارج شدن تلگرام و اینستاگرام مقطعی استمعاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد که باید کشور