مقصرکندی اینترنت وزارت ارتباطات یااپراتورها؟بسیاری از کاربران اینترنت هم زمان با فیلتر تلگرام و بعد از آن از کندشدن نت شکایت داشته و دارند. مقصرکندی اینترنت وزارت ارتباطات