یک اعتکاف تلگرامی!آیا می توان تلگرام را که جزئی از زندگی ما شده از فضای اعتکاف حذف کرد یا این رسانه یکی از اعمال این ایام خواهد شد!