یک عضو کمیته فیلترینگ: فیلترینگ تلگرام در این کمیته مطرح نشدهیک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان این که موضوع فیلترینگ تلگرام در این کار گروه